Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Aandeelhouders-
overeenkomsten

Artikel 1 Definities

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel, wordt in deze algemene voorwaarden (hierna: ‘deze voorwaarden’) als volgt bedoeld onder:

Het vertaalbureau: Tupelo Translations, gevestigd te (3021 WV) Rotterdam aan de Zwaerdecroonstraat 52B, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 24468143, BTW nr. NL136167883B01, opdrachtnemer.

Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met het vertaalbureau aangaat of aan wie het vertaalbureau een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen het vertaalbureau en opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken door het vertaalbureau voor opdrachtgever, die tussen het vertaalbureau en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij het vertaalbureau als partij optreedt, in ieder geval tussen het vertaalbureau en opdrachtgever. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van andere dan door het vertaalbureau gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover dezen door het vertaalbureau uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en alsdan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2.4 Indien het vertaalbureau stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat het vertaalbureau deze voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.

2.5 Indien en voor zover enige van de bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het vertaalbureau in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6 Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

2.7 Opdrachtgever met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met het vertaalbureau gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Iedere aanbieding, offerte of andere uiting door of vanwege het vertaalbureau is volledig vrijblijvend.

3.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.

3.3 De overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van de opdracht binnen 8 (acht) dagen, dan wel indien het vertaalbureau binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de opdracht een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering. De in voorgaande zin opgenomen bepaling geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

3.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.5 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan is het vertaalbureau daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het vertaalbureau dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

3.7 Eerdere aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.8 Indien in het belang van opdrachtgever onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van diensten en/of zaken door het vertaalbureau vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering van diensten en/of zaken heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door het vertaalbureau geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering van diensten en/of zaken aan opdrachtgever is overgegaan.

Artikel 4 Wijziging van opdracht of omstandigheid

4.1 Indien opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

4.2 Indien een opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

4.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau opdrachtgever een vergoeding van 50% (vijftig procent) van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen bij opdrachtgever, waarbij opdrachtgever uitdrukkelijk is gehouden tot betaling.

4.4 Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en het vertaalbureau op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

4.5 Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, waarbij opdrachtgever uitdrukkelijk is gehouden tot betaling.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Het vertaalbureau is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

5.2 Het vertaalbureau heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

5.4 Het vertaalbureau baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag zij ervan uit gaan dat de door opdrachtgever verstrekte informatie juist is. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het vertaalbureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het vertaalbureau worden verstrekt. Opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven.

5.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het vertaalbureau zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.8 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door het vertaalbureau wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door het vertaalbureau gevraagde informatie aan het vertaalbureau verstrekt heeft.

5.9 Het is opdrachtgever, zowel tijdens als één jaar na het einde van overeenkomst met het vertaalbureau, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het vertaalbureau verboden om direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of om niet, in enigerlei vorm contact te onderhouden of leggen, een opdracht te verstrekken aan, dan wel werkzaam te zijn met, in of voor, of betrokken te zijn/ (financieel) belang te hebben bij ingehuurde derden door, bekende en/of aantoonbare zakenrelaties en ex-werknemers van het vertaalbureau.

5.10 Indien opdrachtgever handelt in strijd met het vorige lid van het bij dit artikel bepaalde, verbeurt hij, aan het vertaalbureau, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een boete ten bedrage van € 5.000,00, zegge: vijfduizend euro, vermeerderd met € 500,00, zegge: vijfhonderd euro, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van het vertaalbureau om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Honorarium en betaling

6.1 Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever honorarium verschuldigd. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend tarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast haar honorarium tevens de verschotten (zoals reis- en verzendkosten), verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2 Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal het vertaalbureau opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.

6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6.5 Zolang de opdracht niet is voltooid, is het vertaalbureau gerechtigd om tussentijds te factureren.

6.6 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, mits met het vertaalbureau uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in euro’s. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever onmiddellijk, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim, in welk geval opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 (twee) procentpunten, verschuldigd is, alsmede de door het vertaalbureau gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.7 De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien het vertaalbureau hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.

6.8 Het vertaalbureau heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere goederen van opdrachtgever, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan het vertaalbureau verschuldigd is, heeft voldaan.

6.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6.10 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van het vertaalbureau daartoe aanleiding geeft, is het vertaalbureau gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door het vertaalbureau te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is het vertaalbureau gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan het vertaalbureau uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

6.11 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van het vertaalbureau en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het vertaalbureau onmiddellijk opeisbaar

Artikel 7 Reclames

7.1 Opdrachtgever dient reclames met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dan wel een factuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 (tien) werkdagen na aflever- of verzenddatum, op straffe van verval, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Voornoemde geldt tevens in geval reclame wordt gemaakt tegen de hoogte van een factuur.

7.2 Indien opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om voor haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Het recht van opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

7.5 Ingeval van een tijdige klacht over de uitgevoerde opdracht heeft het vertaalbureau de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal het vertaalbureau slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het vertaalbureau is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van het vertaalbureau gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het vertaalbureau.

8.2 Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever, voor kosten, schaden en interesten, welke voor opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van het vertaalbureau of door het vertaalbureau ingeschakelde derden of van zaken al dan niet onder toezicht van het vertaalbureau of van het door het vertaalbureau geleverde.

8.3 Opdrachtgever is gehouden het vertaalbureau te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor het vertaalbureau door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart opdrachtgever het vertaalbureau uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan het vertaalbureau verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.4 Een vertaalfout wordt niet beschouwd als een toerekenbare tekortkoming van het vertaalbureau, tenzij de schade van opdrachtgever voortvloeit uit evidente nalatigheid en onkunde van het vertaalbureau.

8.5 Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor in ieder geval de volgende vormen van schade: indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.6 De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 2.500,00, zegge: tweeënhalfduizend euro, per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.7 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.

8.8 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

8.9 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.10 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.

8.11 Indien opdrachtgever aan het vertaalbureau informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 9 Opschorting en opzegging

9.1 Het vertaalbureau is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van het vertaalbureau om schadevergoeding te vorderen.

9.2 Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van het vertaalbureau en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

9.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft het vertaalbureau recht op vergoeding van de tot dan toe gemaakte kosten. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door het vertaalbureau, heeft opdrachtgever recht op medewerking van het vertaalbureau bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.

9.4 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, staat het voor het vertaalbureau vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van het vertaalbureau op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Het vertaalbureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Het vertaalbureau kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (één) maand, dan hebben beide partijen de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens het vertaalbureau tot aan dat moment te voldoen. Het vertaalbureau is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

10.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden tenminste verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van het vertaalbureau kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, maatregelen van enige overheidsinstantie, ziekte, brand, aardbevingen, diefstal, bedrijfs- of energiestoringen, (werk) staking, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

Artikel 11 Intellectueel en industrieel eigendom

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertaalwerk over op Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn (financiële) verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de vertaling te publiceren, te verveelvoudigen en/of in gebruik te nemen zolang hier nog auteursrechten van het vertaalbureau op rusten.

11.3 Het vertaalbureau gedoogt het gebruik van de vertaling waar het auteursrecht van het vertaalbureau op rust gedurende 30 (dertig) dagen vanaf verzenddatum van de factuur door het vertaalbureau.

11.4 Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van dit artikel, verbeurt opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van het bedrag dat gelijk staat aan 10% (tien procent) van het factuurbedrag per dag dat de vertaling onrechtmatig in gebruik is genomen. Tevens verbindt opdrachtgever zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettingbeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens het vertaalbureau gebonden zijn.

11.5 Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal opdrachtgever, respectievelijk de rechtsopvolger van opdrachtgever, jegens het vertaalbureau een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren ad € 2.500,00, zegge: vijfentwintighonderd euro, per geval.

Artikel 12 Geheimhouding en zorgvuldigheid

12.1 Zowel het vertaalbureau als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

12.2 Opdrachtgever zal de inhoud van documenten, vertalingen, adviezen, e-mailberichten en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van het vertaalbureau, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij het vertaalbureau daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.3 Partijen zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Alle door het vertaalbureau in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van het vertaalbureau totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met het vertaalbureau gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

13.2 Het vertaalbureau is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Het vertaalbureau zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

13.3 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

13.5 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de rechtsbetrekking die tussen opdrachtgever en het vertaalbureau ontstaat, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

13.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 29 juli 2016. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met het vertaalbureau.

Een exemplaar van deze voorwaarden zal te allen tijde op schriftelijk verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden. Een verzoek kan tevens per e-mail worden gedaan: info@tupelotranslations.nl.